Search form

Lúkas 18:5

5kɛ ndu mɔ́ngɔrɛ́-nɛ árɔ̀ŋ chi ambɨ bɛchyɛ mɛ ɛsɔŋɔri, chɔŋ ntáŋ manyé yi sayri nchyɛ́ yi. Mbák ɛ́pú nɔ́, apú sɛbhɛ mɛ ante amɨk.’”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index