Search form

Lúkas 18:7

7Mbák mmu mbɔ yi ǎkwáy nyaka bɛ́kwak mɔ́ngɔrɛ́ wu, Mandɛm kɛ apu kway bɛkwak bo abhɛn yi áyábhɛ́ mbák bádì kɛbhɔ ntá yi bɛ̌ti nɛ ngósí? Ǎkway bɛ́chɔ́ŋti mpok kɛ ankwak bhɔ?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index