Search form

Lúkas 18:8

8Nchí ghati bhe bɛ, chɔŋ Mandɛm amkpɔ́t manyé áyák anchyɛ bǒbhi. Kɛ mpok Mmu anɛ áfú ntá Mandɛm ápɛ́rɛ́nsɛm, chɔŋ angɔ́ bo abhɛn bábhɔ́ŋɔ́ nɛka nɛ Mandɛm fá amɨkɨ́?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index