Search form

Lúkas 18:9

Yesu atɛ́m nɛkǎy mǔnkwɔ Fárisi nɛ mbɛbhɛ́ nkabhɛ́nti

9Yesu atɛ́m nɛkay ɛnɛ́nɛ́fú ntá bo abhɛn bakaysi nyaka bɛ bachi chak bɛsí Mandɛm, mámbyaka nɔkɔ bo bachak.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index