Search form

Lúkas 19:10

10Nɛ Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm ntwɔ bɛ́yáŋ nɛ bɛ́pɛ́mɛ chi bo abhɛn manɛ́mɛ́ ɛbhɨ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index