Search form

Lúkas 19:11

Yesu atɛ́m nɛkǎy mmu anɛ árɔ bakʉ̌ bɛtɨk abhi nɛ nkáp

(Mt 25.14-30)

11Ɛnɛ́ bo bághòk mɛnyɨŋ ɛbhɛn Yesu árɛ̀m, arɔk ambɨ bɛtɛm nɛkay nɛchak. Ntí abhak bɛ, anáŋ agháká nyaka kɛkwɔt nɛ Yerúsalɛm, nɛ bo bákàysi nyaka bɛ Kɛfɔ Mandɛm kɛ́twɔ̀ fá amɨk mandú mpok.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index