Search form

Lúkas 19:12

12Yesu aghati yɛ bhɔ bɛ, “Nnɛ́m mmu amɔt arɔ́ nyaka ɛtɔk yi arɔk ɛtɔk ɛ́chák nɛkɔ nɛsiɛ bɛ́ mánkʉ́ yí mfɔ ntá bǒbhi kɛ ampɛtnsɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index