Search form

Lúkas 19:13

13Ápɛ́rɛ rɔŋ, abhɨŋɨ bakʉ̌ bɛtɨk abhi bati byo. Achyɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu wap ɛbhǎ nkáp, arɛm bɛ ‘Kɔ nɔ́kɔ́ ká ɛsiɛ nɛ nkáp wu kpátɛ̌ mpok nɛpɛrɛ́nsɛm ɛná.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index