Search form

Lúkas 19:14

14Arɔ yɛ are rɔ́ŋ. Kɛ bǒ ɛtɔk yi bápap nyaka yi. Bátó yɛ bo bɛ mándɔ́k mángátí mfɔ ngo bɛ ‘Acha, sɛ́bhɨ́kɨ́ yaŋ mmǔ-nɛ ambák mfɔ ywɛsɛ.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index