Search form

Lúkas 19:15

15Yɛ̌ nɔ, nɛrɔŋ yi arɔŋɔ bákʉ́ yí mfɔ. Ápɛ́rɛ́ nɔ́kɔ́ nsɛm ɛtɔk yi, abhɨŋɨ bǒ bɛtɨk abhɛn yi achyɛ nyaka nkáp bɛ mántwɔ́ yi angɔ nsay anɛ bábhɔ́ŋɔ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index