Search form

Lúkas 19:16

16Anɛ mbɨ arɔk aghatí yí bɛ, ‘Acha, mbɔ̌ŋ nsáy bɛbhǎ nkáp byo amfay ɛbha ɛ́mɔt ɛnɛ ɔ́chyɛ́ mɛ.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index