Search form

Lúkas 19:17

17Mfɔ wu arɛm ntá yi bɛ, ‘Ɔkʉ sayri, ɔchí ɛrɨ́tí nkʉbɛtɨk! Tɛ̌ndu ɔ́tɔ́ŋɔ́ ndǔ mandú ɛnyɨŋ bɛ ɔ̌bhʉ̀rɛ bariɛp, mɛ̌chyɛ̀ wɔ bɛtaŋ bɛkɛm bɛtɔk byo.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index