Search form

Lúkas 19:18

18Anɛ ájwí bati apay atwɔ́ arɛm bɛ, ‘Acha, mbɔ̌ŋ nsay bɛbhǎ nkáp bɛtay amfay ɛbha ɛ́mɔt ɛnɛ ɔ́chyɛ́ mɛ.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index