Search form

Lúkas 19:20

20Nkʉ bɛtɨk achák atwɔ arɛm bɛ, ‘Acha, ghɔ́ ɛbhǎ nkáp ɛyɛ. Nnɛp nyaka wu ndǔ ɛbhɔ́kɔ́ndɛn mbɛsɛ. Mbɨ́kɨ́ kʉ ɛnyɨŋ nɛ wu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index