Search form

Lúkas 19:21

21Mbɔ̌ŋ nyaka bɛchǎy mbɔnyunɛ ɔchí mmu mbeápak. Ɛnyɨŋ ɛ́pú ɛyɛ, ɔ̌sɔrɛsɔt. Nɛ ɔ̌ghɛ̀m ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɔ́bhɨ́kɨ́ pɨ.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index