Search form

Lúkas 19:22

22Mfɔ wu aghati yi bɛ ‘Wɔ nkʉbɛtɨk mbʉ́mbʉ, ɛyɔŋɔ́nyu yɛ ɛ́way wɔ! Ɔrɨ́ŋɨ́ bɛ́ nchí mmu mbeápak. Ɔrɨŋɨ bɛ́ nchí sɔt ɛnɛ́ ɛ́pú ɛya, nɛ nchí ghɛm ɛnɛ́ mbɨ́kɨ́ pɨ, pú nɔ́?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index