Search form

Lúkas 19:23

23Kɛ ndak yi ɔ́bhɨ́kɨ́ fyɛ́ nkáp awa amɛm ɛkɛrɛ́nkap? Mbɔ ɔkʉ nɔ, mbʉ́ ndu ntwɔ́ nɛ́, mbɨ́kɨ́ sɔt wú nɛ nsáy?’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index