Search form

Lúkas 19:24

24Aghátí yɛ bo abhɛn báchí arɛ téé bɛ, ‘Sɔt ka ɛbhǎ nkáp ɛyǐ yɔ mǎnchyɛ ntá mmu anɛ ábhɔ́ŋɔ́ bɛbha byo.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index