Search form

Lúkas 19:26

26Mfɔ wu akɛmɛ bɛ, ‘Nchí ghati bhe bɛ, mmu anɛ ábhɔ́ŋɔ́, báchyɛ yi ɛ́chák. Kɛ anɛ ábhɨ́kɨ́ bhɔŋ, básɔ̀t ntá yi yɛ̌ chí mandú anɛ yi ábhɔ́ŋɔ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index