Search form

Lúkas 19:27

27Nɛ mbák chí bǒmpap abha bhɛn, abhɛn bábhɨ́kɨ́ yaŋ nyaka bɛ mbák mfɔ wap, twɔ́ ká nɛ bhɔ fá, mǎngwáy bhɔ́ bɛsí bha.’”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index