Search form

Lúkas 19:28

Yesu achwe Yerúsalɛm mbɔ mmu anɛ anu ansɔt awɔ́nɛm

(Mt 21.1-11; Mk 11.1-11; Jn 12.12-19)

28Yesu átɛ́m nɔ́kɔ́ bhɔ́ nɛkay ɛnɛn, arɔk ambɨ bɛ́kɔ bɛrɔŋ Yerúsalɛm, yi abhak ambɨ, bo abhɛn báchi nɛ yi mankoŋo nɔkɔ ansɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index