Search form

Lúkas 19:29

29Ágháká nɔ́kɔ́ kɛ́kwɔ́t bɔ̌bɛtɔk Bɛtfágɛ nɛ Bɛ́tani, ndǔ Njiɛ Mɛnɔk *Ólif, ató baghɔkɔ́ bhi bati apay ambɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index