Search form

Lúkas 19:3

3Árɨ́ŋɨ́ nɔ́kɔ́ bɛ́ Yesu ǎfʉɛ̀t, abho bɛyaŋ mbi bɛ ángɔ́ ɛnyǔ mmu Yesu achi, kɛ ɛ̌ti kɛmbɨŋ ɛki nɛ bɛyǎ bo, yi kɛkwáy bɛghɔ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index