Search form

Lúkas 19:30

30Aghati bhɔ bɛ, “Dɔ́k ká ndǔ mɔ́tɔk anɛ achi afɔ ambɨ. Nɛchwe anɛ báchwe arɛ chɔŋ mǎngɔ mɔ́ mpɔŋɔ batu sɛsɛ́t, anɛ yɛ̌ mmu abhɨkɨ re kɔ nɛ yɔ́. Kaŋarí ká twɔ́ mɛ nɛ yɔ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index