Search form

Lúkas 19:31

31Mbák mmú ámbɛ́p be ntí anɛ bǎkàŋari yɔ́, ghati ka yí bɛ, ‘Acha kɛ áyàŋ yɔ.’”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index