Search form

Lúkas 19:32

32Bǒ abhɛn yi átó, bárɔ́k, bághɔ́ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ mbɔ ɛnyǔ yi aghati bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index