Search form

Lúkas 19:33

33Ɛ́nɛ́ bákàŋari mɔ́mpɔŋɔ batu wu, bǒ abhɛn babhɔŋɔ yɔ, bábhɛ́p bhɔ bɛ, “Ndaká yí bǎkàŋari mɔ́mpɔŋɔ batu wu?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index