Search form

Lúkas 19:35

35Bárɔ́k yɛ nɛ yɔ ntá Yesu. Básɔ́t ndɛn ɛnɛ́ mfǎymʉɛt ɛyap basɔbhɛri mɔ́mpɔŋɔ batu wu, bákwák yi achɔkɔ amfay.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index