Search form

Lúkas 19:37

37Ágháká nɔ́kɔ́ kɛ́kwɔ́t nɛ nɛbhʉɛt anɛ mbi árɔ̀ Njiɛ Mɛnɔk Ólif ásɛ̀p Yerúsalɛm, ngɛ́mtáy bakoŋo bhi bábhó mɛŋák, mámbɨti nɔkɔ Mandɛm nɛ ɛyɔŋ amfay ɛ̌ti mɛnyɨŋɨ́ maknkay mɛnkɛm ɛbhɛn bɔ́ bághɔ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index