Search form

Lúkas 19:38

38Mándɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Mandɛm ánjɛ́t mmu anɛ átwɔ̀ ndǔ nnyɛ́n Acha! Mandɛm Mfay kɛ áchyɛ̀ kpák. Sɛ́nchíɛ yí kɛnókó!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index