Search form

Lúkas 19:39

39Mbɔk bǒnkwɔ Fárisi abhɛn báchí ndǔ ngɛ́mtáy bo bhɔ, bárɛ́m ntá Yesu bɛ, “Ntɔŋ, sáy bakoŋo bhɛ mánchɔkɔ kpák.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index