Search form

Lúkas 19:4

4Ajɛt arɔk ambɨ, akó amfǎy ɛnɔk ɛnɛ bábhɨŋɨ bɛ Síkámɔ ndǔ mbi anɛ Yesu ákɔ̀ arɛ ndu áyàŋ bɛghɔ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index