Search form

Lúkas 19:40

40Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Nchí ghati bhe bɛ yɛ̌ mbʉ́ mánchɔkɔ chí kpák, batay ábɨk ambɨti Mandɛm.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index