Search form

Lúkas 19:41

Yesu adi ɛ̌ti Yerúsalɛm

41Yesu ágháká kɛ́kwɔ́t nɛ Yerúsalɛm, aghɔ́ ɛtɔk, adi kɛbhɔ ndǔ ntínso nɛ́kɛm yi nɛ Yerúsalɛm,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index