Search form

Lúkas 19:42

42andɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Mbɔ be bǎrɨ́ŋɨ́ yɛ̌ chí ɛchɔŋ, mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́kʉ̀ bo mámbɔ́ŋ kpák, mbʉ́ ɛ́rɨ-e! Kɛ nɛ́nɛ, bɛchi bhɛsɛ bhɛsɛ nta yɛka nɛ bǎpú ghɔ bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index