Search form

Lúkas 19:44

44Nɛ mánchwe mánaŋa bhe nɛ bɔ̌bhɛka mankɛm, mámokoti ɛtɔk ɛnkɛm ɛnyunɛ́ yɛ̌ ntay nɛ́pú rɔp amfǎy ntɨ. Chɔŋ ɛ́mfakari nɔ, mbɔnyunɛ́ bǎbyak Mandɛm mpok yi átwɔ́ bɛ́pɛ́mɛ bhe.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index