Search form

Lúkas 19:47

47Yesu are rɔ́ŋ yɛ antɔŋ nɔkɔ bo amɛm ɛkɛrákap Mandɛm, yɛ̌ntɨkɨ nywɔp. Bǒbati bachiǎkap Mandɛm, nɛ batɔŋ ɛbhé Moses, nɛ bǒbati ɛtɔk bachak báre yáŋ mbi bɛway yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index