Search form

Lúkas 19:48

48Kɛ bɔ́ kɛbhɔ́ŋ mbi mbɔnyunɛ́ bo mankɛm bábhɔ̌ŋ nyaka ɛkwak bɛ́ghok mɛnyɨŋ mɛnkɛm ɛbhɛn Yesu árɛ̀m.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index