Search form

Lúkas 19:8

8Ɛnɛ́ Yesu nɛ Sakio báchí anywɔ́p, Sakio afate arɛm ntá Yesu bɛ, “Acha, ghók, chɔŋ nkɔ́rɛ mɛnyɨŋ ɛbha ndǔ baru apay, nchyɛ́ ndu amɔt ntá bachɛ́bhɛ́ bho. Nɛ mbák nsɔt ɛnyɨŋɨ́ mmu ndǔ mangwɔ, chɔŋ nkɛmɛ yɔ ndɔŋ ɛnwi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index