Search form

Lúkas 19:9

9Yesu arɛm ntá yi bɛ, “Ɛchɔŋ, Mandɛm apɛ́mɛ́ wɔ́ nɛ ɛfo ɛyɛ ɛnkɛm mbɔnyunɛ wɔ nkwɔ́ ɔchí ɛbhárɛ́mɔ Ábraham anɛ Mandɛm ábhɔ́ŋ bɛ́pɛ́mɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index