Search form

Lúkas 2

Nɛbhe Yesu

(Mt 1.12-25)

1Mpok ɛyɔ Ɔgɔ́stɔs abhak mfɔ Rom, achyɛ ɛyɔŋ bɛ́ mánsɔt mpáy bho mankɛm abhɛn bachi ndǔ bɛtɔk ɛbhɛn bɛchi antɛn yi. 2Nɛpǎy-bho ɛnɔ nɛ́bhak ɛnɛ́n mbɨ mpok Kwiríniɔs achi gɔ́bhanɔ ɛtɔk Síria. 3Yɛ̌ntɨkɨ mmu arɔk ɛyi ɛtɔk ndu bɛsɨŋ nnyɛ́n. 4-5Josɛ́f nkwɔ afa Násárɛt atú Gálili arɔk Bɛ́tlɛhɛm, atú Judɛ́ya. Bɛ́tlɛhɛm abhak ɛtɔk ɛnɛ babhe Mfɔ Debhít. Josɛ́f arɔk arɛ́ mbɔnyunɛ achi nyaka ɛbhárɛ́mɔ Debhít. Arɔk nɛ María, ngɔrɛ́ anɛ yi atɨ bɛbhay bɛ mánsɨ́ŋ manyɛ́n. Abhak nɛ mɛniɛ. 6Ɛnɛ́ bɔ bachi Bɛ́tlɛhɛm, mpok nɛbhe ayi akway. 7Abhé mɔ̌mbɨ ywi, abhak mɔ́mbakanɛm. Anɛ́p yi nɛ ndɛn, abhʉrɛ amɛm ɛkwɔbhɛ́ nɛnyiɛ nnya mbɔnyunɛ bábhɨ́kɨ́ bhɔŋ nyaka ɛbhak bɛchɔkɔ amɛm ɛkɛrɛ́ mankɔ.

Bɔangɛl nɛ babhabhɛri bághɔ́ŋɔmɛ́n

8Ndǔ bɛtǐ bhɔ, nkwɔ́ babhabhɛri bághɔ́ŋɔmɛ́n bábhak nɛfí nɛ bághɔ́ŋɔmɛ́n ɛyap ndǔ atú ɛtɔk wu. 9Ángɛl Mandɛm abhesi bɔ́ bɛsí, bɛdiɛ́rɛ́ Mandɛm bɛghɔ bhɔ́ amʉɛt nɛ bɛcháy bɛkɛm bɔ́ tontó. 10Kɛ ángɛl wu arɛm ntá yap bɛ, “Bǎkɛ́ chay, mbɔnyunɛ ntwɔ bhe nɛ Mbok Ndɨ́ndɨ́ anɛ áchyɛ̀ chɔŋ bo mankɛm bɛyǎ maŋák. 11Bábhe Mpɛmɛ ywɛka ɛchɔŋ ɛtɔk Debhít. Yí kɛ achi mmu anɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò. Yi chi Acha. 12Ɛrɨŋ ɛnɛ́ ɛ́tɔŋ chɔŋ be mmɔ̌rɛ chi bɛ bǎghɔ̀ chɔŋ ndǔ mánɛ́bhɛ́ yi nɛ ndɛn, bábhʉrɛ amɛm ɛkwɔbhɛ́ nɛnyiɛ nnya.” 13Tɛ́mté wu, ngɛ́mtay bɔángɛl Mandɛm babhesi bare kway mámbɨti nɔkɔ Mandɛm bɛ

14“Kɛnókó kɛ́mbák nɛ Mandɛm amfay;

kpák ambak fá amɨk nɛ bo abhɛn bɛrɨ̌ndu ɛbhi bɛchi nɛ bhɔ!”

15Bɔangɛl bárɔ bhɔ, bapɛtnsɛm amfay. Babhabhɛri bághɔ́ŋɔmɛ́n babho bɛrɛm nɛ batɨ bɛ, “Sɛ́ndɔ́k ká Bɛ́tlɛhɛm sɛ́ngɔ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛfakari, ɛnɛ́ Mandɛm akʉ sɛndɨŋɨ.” 16Báfá, bárɔk ayak bághɔ Josɛ́f nɛ María. Bághɔ́ mmɔ̌rɛ́ nkwɔ́ bhʉ́rɛ́ amɛm ɛkʉbhɛ́ nɛnyiɛ nnya. 17Bághɔ́ nɔ́kɔ́ nɔ́, barɛm ɛ̌ti mɛnyɨŋ mɛnkɛm ɛbhɛn ángɛl Mandɛm aghati bhɔ ɛ̌ti mɔ́wu. 18Bǒ mankɛm abhɛn baghoko ɛnyɨŋ ɛnɛ bɔ barɛmɛ babhak maknkay. 19Kɛ María abhʉrɛ mɛnyɨŋ ɛbhɔ mɛnkɛm antɨ, ankaysi nɔkɔ bhɔ. 20Babhabhɛri bághɔ́ŋɔmɛ́n bápɛtnsɛm. Báre kway mámbɨti nɔkɔ Mandɛm mbɔnyunɛ́ mɛnyɨŋ mɛnkɛm ɛbhɛn bághɔ́ nɛ ɛbhɛn baghoko, bɛchi ɛnyumɔt mbɔnyu ángɛl aghati bhɔ.

Bádu Yesu nnyɛ́n

21Ɛgháká nɔ́kɔ́ manywɔp ánɛn, básyɛp mɔ́, bádu yi nnyɛ́n bɛ, Yesu, nnyɛ́n ɛnɛn ángɛl arɛmɛ nyaka bɛ babhɔŋ bɛchyɛ yi tɛ mpok babhɨkɨ re pɔkɔ́ mɛniɛ ɛbhi.

Bárɔk bɛtɔŋ Yesu ntá Mandɛm

22Mpok ákwáy anɛ Josɛ́f nɛ María barɔŋ bɛkʉ mbɔnyu ɛbhé Moses ɛ́rɛ̀m bɛ mánkʉ ndu bɛbhak pɛ́pɛ́p bɛsí Mandɛm mpok ngɔrɛ́ abhé, bápɔ́kɔ Yesu bárɔk Yerúsalɛm ndu bɛtɔŋ yi ntá Mandɛm Acha, 23mbɔnyu básɨŋ nyaka ndǔ Ɛbhé Mandɛm bɛ, “Yɛ̌ntɨkɨ mɔ̌mbɨ anɛ achi mbakanɛm, bábhɔŋ bɛchyɛ yi ntá Mandɛm. 24Bábhɔ́ŋ nkwɔ bɛchyɛ akap ɛ́bu wu anɛ achi ‘Bɔ̌bɛbhóŋó bɛpay, mbák ɛpu nɔ, bɛbhɛp bɛpay, bɛkoŋo ɛbhé Mandɛm.’” + 25Mpok ɛyɔ, mmu abhak Yerúsalɛm anɛ aka nnyɛ́n bɛ Símiɔn. Abhak chak anchyɛ nɔkɔ Mandɛm kɛnókó. Ǎnòŋ nyaka mpok anɛ Mandɛm átwɔ ankwɛnɛ batɨ bo Israɛl. Nɛ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ abhak nɛ yi. 26Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ anáŋ akʉ nyaka yi arɨŋɨ bɛ́ apú gu kɛghɔ́ Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò. 27Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ akʉ Símiɔn arɔk ndǔ ɛkɛrákap Mandɛm. Nnɔ nɛ chi Yesu báchwe arɛ́ nɛ yi ndu bɛtɔŋ yi ntá Mandɛm bɛkoŋo ɛbhé Moses. 28Símiɔn aghɔ nɔkɔ mɔ̌rɛ́ asɔt yi akɛ́m amɔ abɨti Mandɛm bɛ́:

29“Acha, ɔkʉ bariɛp amɛ afǔ tɛtɛp,

dɔ yɛ́ mɛ, mmɔ̌bɛtok ywɛ ndɔ́k pɛtii,

30mbɔnyunɛ nnáŋ ngɔ nɛ amɨ́k mmu anɛ ɔ́tó bɛ ampɛmɛ bhɛsɛ.

31Mpɛmɛ anɛ ɔ́tɔ̀ŋti bɛ bǒ mankɛm mángɔ.

32Achí ɛrɔŋɔ bɛtɔŋ bo abhɛn bápú bo Israɛl mbi bɛrɨŋɨ wɔ,

nɛ bɛ kɛnókó kɛ́ntwɔ́ ntá bǒbhɛ, bo Israɛl.”

33Chi nɛ nnɔ babhak maknkay bɛghok mɛnyɨŋ ɛbhɛn Símiɔn arɛmɛ ɛ̌ti Yesu. 34Símiɔn ayɛ́t bhɔ, arɛm ntá máyi María bɛ,

“Mandɛm ayap mɔ́nɛ bɛ ankʉ bɛyǎ bo Israɛl mankwɛn nɛ bɛ ánjoŋ abhɛnɛfu,

nɛ bɛ ámbák ɛrɨŋ ɛnɛ́ bo bárɛ̀m bɛ bápú yaŋ.

35“Nɛ chɔŋ ɛnɛ ɛ́nkʉ bɛ nkaysi anɛ achi bo ántɨ ambo bɛfú kpoŋoroŋ,

nɛ wɔ ɔ́mbɔŋ bɛyǎ basɛ́mɛ́ ɛ̌ti mɔ́nɛ mbɔ mmu anɛ ɛɛkak ɛ́yɛ́mɛ́ yi antɨ.”

36Mpok ɛyɔ, ngɔrɛ́ anɛ áká nnyɛ́n bɛ Ána abhak Yerúsalɛm. Abhak ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ Mandɛm. Abhak mmɔ̌ Fanuɛl, ɛbhárɛ́mɔ anɛ nnɛrɛ́kɛt Ásha. Akɔk nyaka tontó nɛ anáŋ achi nyaka ɛkɛrɛ́nɛbhay ndǔ mamiɛ́ tándrámɔt kɛ nnɛ́m aywi ǎgu. 37Arɔp kɛ́nkwɛ́sɛ́, tɛ mpok anɛ yi aghaka mamiɛ́ bɛsa mɛnwi nsɛm anwi. Yí kɛrɔ bɛrɔŋ ndǔ ɛkɛrákap Mandɛm ndu bɛchyɛ yi kɛnókó, nɛ are nɨkmʉɛt ambak nɔkɔ ndǔ nɛtarɛ́nsay, bɛti nɛ ngósí. 38Nkúbhɛ́ mpok ɛyɔ Josɛ́f nɛ María bárɔk nɛ mmɔ́. Ághɔ́ nɔ́kɔ́ mɔ̌rɛ́, achyɛ bakak ntá Mandɛm andɛmɛ nɔkɔ bɛyǎ mɛnyɨŋ ɛ̌ti mmɔ́, ntá bo abhɛn mánòŋ nyaka bɛ Mandɛm amfɛrɛ bǒ Yerusalɛm ndǔ ɛsɔŋɔri.

39Josɛ́f nɛ María manaŋa nɔkɔ bɛkʉ mɛnyɨŋ mɛnkɛm bɛkoŋo ɛbhé Mandɛm, bápɛtnsɛm nɛ mmɔ́ ɛtɔk ɛyap Násárɛt atú Gálili. 40Yesu arɔk ambɨ bɛ́go nɛ bɛ́bhɔŋ bɛtaŋ. Abhɔ́ŋ bɛyǎ nɛrɨŋɨ́ndak nɛ áfɔ́k Mandɛm abhak nɛ yi.

Yesu arɔp ansɛm amɛm ɛkɛrákap Mandɛm

41Yɛ̌ntɨkɨ mmíɛ́, chi nɛ nnɔ Yesu bárɔ̀ŋ nyaka Yerúsalɛm ndǔ *Ɛpǎ Nɛkɨŋɨ. 42Mpok yi aghaka mamiɛ́ byo nɛ apay, bárɔ́k ndǔ ɛpǎ ɛyɔ mbɔ ɛnyu ɛsɨ́. 43Ɛpa ɛ́máy nɔ́kɔ́, bare pɛtnsɛm ɛtɔk ɛyap kɛ Yesu arɔp Yerúsalɛm, chi nɛ nnɔ kɛrɨŋɨ. 44Bákɔ ndǔ nywɔp nɛnkɛm mánkaysi nɔkɔ bɛ yi achi ndǔ nkwɔ́ wap. Bághɔ́ nɔ́kɔ́ bɛ apú nɛ bhɔ, babho bɛyaŋ yi nɛntɨ mamʉɛrɛ bhap nɛ bǒnɛrɛ́kɛt awap. 45Báyáŋ nɔ́kɔ́ yi kɛghɔ, bápɛtnsɛm Yerúsalɛm ndu bɛyaŋ yí arɛ́. 46Ɛgháká nɔkɔ manywɔp árát, bághɔ́ yi amɛm ɛkɛrákap Mandɛm chɔkɔ nɛ batɔŋ ɛbhé, ndu ághòk mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɔ bárɛ̀m, nɛ ambɛbhɛ nɔkɔ bɔ́ bɛbhɛp. 47Bo mankɛm abhɛn bághòk mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi árɛ̀m bábhák maknkay ɛ̌ti mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi arɨŋɨ nɛ ɛnyǔ ɛnɛ yi ákɛ̀mɛ bhɔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bábhɛ̀p yi. 48Mpok anɛ chi nɛ nnɔ bághɔ́ yi, ɛbhak bhɔ chi ɛnyɨŋ maknkay. Nnɔ abhɛ́p yi bɛ, “Mɔ́wa, mbʉ ɔbhɨkɨ kʉ ɛtayɛ nɛ mɛ ɛnyunɛ!”

49Mmɛ nɛ ɛtayɛ sɛ́kɔ, sɛ́yàŋ wɔ nɛ bɛyǎ bɛcháy antɨ. Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Báyàŋ mbʉ mɛ ndaká yí? Bǎbhɨ́kɨ́ rɨŋɨ bɛ mbɔ̌ŋ bɛbhak amɛm ɛkɛt Ɛtaya?” 50Kɛ nnɔ nɛ chi kɛjwimɛm ndǔ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ yi arɛmɛ ntá yap.

51Apɛt yɛ nsɛm Násárɛt nɛ bhɔ, abhak nɛ bhɔ sayri akɛtaŋntí. Máyi abhʉrɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛnkɛm antɨ.

52Arɔk ambɨ bɛ́go ndǔ nkwɔmʉɛt nɛ ndǔ nɛrɨŋɨ́ndak. Mandɛm abhɔ́ŋ maŋák nɛ yi andɔk nɔkɔ chí ambɨ. Ɛbhak ɛnyumɔt nɛ bo.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index