Search form

Lúkas 2:1

Nɛbhe Yesu

(Mt 1.12-25)

1Mpok ɛyɔ Ɔgɔ́stɔs abhak mfɔ Rom, achyɛ ɛyɔŋ bɛ́ mánsɔt mpáy bho mankɛm abhɛn bachi ndǔ bɛtɔk ɛbhɛn bɛchi antɛn yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index