Search form

Lúkas 2:11

11Bábhe Mpɛmɛ ywɛka ɛchɔŋ ɛtɔk Debhít. Yí kɛ achi mmu anɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò. Yi chi Acha.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index