Search form

Lúkas 2:12

12Ɛrɨŋ ɛnɛ́ ɛ́tɔŋ chɔŋ be mmɔ̌rɛ chi bɛ bǎghɔ̀ chɔŋ ndǔ mánɛ́bhɛ́ yi nɛ ndɛn, bábhʉrɛ amɛm ɛkwɔbhɛ́ nɛnyiɛ nnya.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index