Search form

Lúkas 2:13

13Tɛ́mté wu, ngɛ́mtay bɔángɛl Mandɛm babhesi bare kway mámbɨti nɔkɔ Mandɛm bɛ

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index