Search form

Lúkas 2:14

14“Kɛnókó kɛ́mbák nɛ Mandɛm amfay;

kpák ambak fá amɨk nɛ bo abhɛn bɛrɨ̌ndu ɛbhi bɛchi nɛ bhɔ!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index