Search form

Lúkas 2:15

15Bɔangɛl bárɔ bhɔ, bapɛtnsɛm amfay. Babhabhɛri bághɔ́ŋɔmɛ́n babho bɛrɛm nɛ batɨ bɛ, “Sɛ́ndɔ́k ká Bɛ́tlɛhɛm sɛ́ngɔ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛfakari, ɛnɛ́ Mandɛm akʉ sɛndɨŋɨ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index