Search form

Lúkas 2:16

16Báfá, bárɔk ayak bághɔ Josɛ́f nɛ María. Bághɔ́ mmɔ̌rɛ́ nkwɔ́ bhʉ́rɛ́ amɛm ɛkʉbhɛ́ nɛnyiɛ nnya.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index