Search form

Lúkas 2:17

17Bághɔ́ nɔ́kɔ́ nɔ́, barɛm ɛ̌ti mɛnyɨŋ mɛnkɛm ɛbhɛn ángɛl Mandɛm aghati bhɔ ɛ̌ti mɔ́wu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index