Search form

Lúkas 2:19

19Kɛ María abhʉrɛ mɛnyɨŋ ɛbhɔ mɛnkɛm antɨ, ankaysi nɔkɔ bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index